Salgs-og leveringsbetingelser

Anvendelse.
1. Såfremt andet ikke er aftalt skriftligt mellem parterne finder nærværende Almindelige Salg- og Leveringsbetingelser anvendelse ved alle leverancer fra K.A.L. ProcesTeknik A/S ("K.A.L.") til ordreafgiver ("køber").
 
Parternes aftale.
2. Aftale mellem K.A.L. og køber anses for indgået ved K.A.L.'s accept af købers ordre. Køber kan alene annullere eller ændre ordrer med K.A.L.'s godkendelse. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, parternes aftale udtrykkeligt henviser til dem.
 
Tegninger og andre tekniske dokumenter.
3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancer eller fremstillingen heraf som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
 
Levering.
4. K.A.L's leveringsbetingelser er ex works, jf. Incoterms 2000.
 
5. Køber foretager ved levering en sådan undersøgelse af leverancen, som ordentlig forretningsskik foreskriver og K.A.L. kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler, som er eller burde være opdaget i forbindelse med en sådan undersøgelse og som ikke er gjort gældende af køber straks efter, at en sådan undersøgelse har fundet sted.
 
Leveringstid
6. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra K.A.L.'s modtagelse af godset fra køber, alternativt ved nyfremstilling fra indgåelsen af aftalen.
 
7. Kan K.A.L. ikke levere i rette tid, eller må forsinkelse fra K.A.L.'s side anses for sandsynlig, skal K.A.L. uden ugrundet ophold give køberen meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted.
 
8. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til Punkt 33-34 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
 
9. Såfremt en leverance er forsinket i mere end 15 arbejdsdage kan køberen ved skriftligt påkrav fastsætte en frist for levering. Fristen må ikke være kortere end 10 arbejdsdage. Såfremt levering ikke har fundet sted inden den i købers påkrav fastsatte sidste levering, kan køber hæve aftalen. Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af K.A.L.'s forsinkelse ved levering, herunder er køber ikke berettiget til erstatning.
 
10. Såfremt K.A.L. uanset ovenstående måtte ifalde erstatningsansvar overfor køber i anledning af K.A.L.'s forsinkelse, er købers erstatningskrav i alle tilfælde begrænset til fakturaværdien, dog såfremt levering ikke finder sted den estimerede fakturaværdi, af den forsinkede leverance, der betinger erstatningskravet.
 
11. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage leverancen til den aftalte leveringstid, eller må forsinkelse med købers modtagelse af leverancen anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give K.A.L. skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted.
 
Kan køberen ikke modtage leverancen til den aftalte leveringstid, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af den pågældende leverance havde fundet sted. K.A.L. skal sørge for, at leverancen opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal K.A.L. forsikre leverancen for køberens regning.
 
Betaling
12. K.A.L.'s betalingsbetingelser er 20 dage netto fra fakturadato, der er den dag leverancen er udleveret og/elle kan afhentes hos K.A.L.
 
13. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har K.A.L. fra forfaldsdagen krav på morarente med den rentesats, som til enhver tid følger af lovgivningen om renter ved forsinket betaling.
 
14. Køber kan ikke tilbageholde eller foretage modregning med nogen betaling i forhold til eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer.
 
Ejendomsforhold.
15. Alle leverancer forbliver K.A.L.'s ejendom, indtil betaling erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforhold er gyldigt efter gældende ret.
 
Ansvar og mangler.
16. K.A.L er forpligtet til at afhjælpe alle mangler ved leverancer, som skyldes fejl i kontruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af det leverede materiel.
 
17. K.A.L's ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 6 måneder fra den dag, leverancen er blevet leveret. Anvendes det leverede materiel mere intensivt end det er aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse eller er det leverede materiels levetid kortere, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
 
18. For dele, som er udskiftet eller repareret i henhold til ovenstående påtager K.A.L. sig de samme forpligtelser, som gælder for K.A.L.'s oprindelige leverance.
 
19. Køber skal uden ugrundet ophold give K.A.L. meddelelse om mangler ved leverancer. Undlader køber dette bortfalder retten til afhjælpning af manglen.
 
20. Efter at have modtaget meddelelse om manglen, skal K.A.L. uden ugrundet ophold afhjælpe manglen.
 
21. Udbedring af manglen foregår hos K.A.L. Ved udbedring af mangler dækker K.A.L. udgifter til transport af den mangelfulde leverance.
 
22. Køberen skal bære de meromkostninger, som K.A.L. påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at det leverede materiel befinder sig på et andet sted end det i aftalen afgivne bestemmelsessted eller - hvis et sådant ikke er angivet - købers forretningsadresse.
 
23. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 16 stilles til K.A.L.'s disposition og bliver K.A.L.'s ejendom.
 
24. Såfremt K.A.L. ikke inden rimelig tid opfylder sin afhjælpningsforpligtelse, kan køberen skriftligt give K.A.L. en sidste rimelig frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist kan køberen kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.
 
25. K.a.L.'s ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
 
26. K.A.L.'s ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af det leverede materiel. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden K.A.L.'s skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Ansvaret omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. Endelig omfatter ansvaret ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen.
 
27. K.A.L. har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 16-26 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser. Såfremt K.A.L. uanset ovenstående måtte ifalde erstatningsansvar overfor køber, er købers erstatningskrav i alle tilfælde begrænset til fakturaværdien af den leverance, der betinger erstatningskravet. Disse begrænsninger i K.A.L.'s ansvar gælder ikke, dersom K.A.L. har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 
Produktansvar.
28. K.A.L. fraskriver sig udtrykkeligt i videst muligt omfang produktansvar udover det nedenfor bestemte, herunder i særdeleshed produktansvar der følger af de almindelige regler om erstatning i og udenfor kontrakt (det retspraksisudviklede ansvar)
 
29. Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er K.A.L. ansvarlig efter nedenstående regler:
 
K.A.L. er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i købers besiddelse. I øvrigt er K.A.L. kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed begået af K.A.L. eller andre, som K.A.L. har ansvaret for.
 
K.A.L. er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 
K.A.L. er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab og andre indirekte tab. K.A.L.'s ansvar kan ikke overstige kr. 500.000, ligesom K.A.L. kun er ansvarlig i 1 år efter levering.
 
30. I den udstrækning K.A.L. måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde K.A.L. skadesløs i samme omfang som K.A.L.'s ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
 
31. I tilfælde af personskade forårsaget af produktet og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er K.A.L. ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
 
32. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.
 
Ansvarsfrihed (force majeure).
33. Fælgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld og ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 
34. Det påhviler den part, der ønsker sig at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt ovenfor, straks skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
 
35. Uanset punkterne 33-34 kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed omfattet af punkt 33.
 
Tvister. Lovvalg.
36. Alle uenigheder eller tvistigheder i anledning af leverancer i henhold til nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser samt parternes fælles forretningsforhold i øvrigt, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal under anvendelse af dansk ret afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)".